Reklamační řád

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Máme vytvořen velmi jednoduchý systém vrácení zboží, pokud nejste úplně spokojen. Můžete nám vrátit kteroukoliv položku z našeho Online obchodu do 15 dnů od data obdržení zásilky bez udání důvodu . Zde je napsáno jak:
Ujistěte se, že je položka ve stejném stavu jako jste ji obdrželi – v původním obalu a se všemi štítky.
Připravte zásilku a vyplňte předem připravený štítek potřebný na odeslání, který nalepíte na krabici a odešlete Slovenskou poštou na adresu do Kežmarku.
O obdržení zásilky Vás budeme maximálně do 3 pracovních dnů informovat emailem.
Prosím zašlete zboží, které chcete vrátit maximálně do 15 dnů od přijetí zásilky.
Vrácení peněz za zboží obvykle proběhne do 10 dnů od potvrzené přijetí zásilky na náš sklad. Pokud nebude vrácení zboží možné, zboží Vám zašleme, co možná v nejkratším čase zpět.
Zboží zašlete na adresu :
Desna, s.r.o.
Ivana Stodolu 1,
06001 Kežmarok,
Slovenská republika

Reklamační řád společnosti Desna s.r.o.-streetkingshop.sk
Tento reklamační řád zajišťuje podmínky odpovědnosti za vady prodaného zboží a jejich uplatnění si kupujícím ve smyslu zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele v platném znění v internetovém obchodu www.streetkingshop.sk ( dále jen prodávající ).

1.Obecná ustanovení
Reklamační řád je dokument vymezující základní záruční podmínky a pravidla pro reklamování zboží, vymezuje vztahy a pravidla pro záruční a případně pozáruční opravy zboží.
Reklamační řád respektuje platné zákony Slovenské republiky a to:

Zákon č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji
Zákon č.250/2007 o Ochraně spotřebitele
Zákon č. 22/2004 o Elektronickém obchodě
Občanský zákoník

Reklamační řád tvoří součást obchodních podmínek. Zaslíním objednávky kupující potvrzuje seznámení se a souhlas se všemi ustanoveními obchodních podmínek.

2. Kontrola zboží při převzetí
Kupující je povinen zkontrolovat kompletnost a bezchybný stav výrobku ihned. Dodatečné reklamace na množství nebo druh zboží nebudou uznány.
V případě, že zásilka doručena poštou nebo kurýrem není kompletní, kontaktujte nás prosím ihned telefonicky na našem telefonním čísle 0907 084 040 nebo e-mailem na adrese streetking.shop@gmail.com .
3. Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím a platí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o čas, který byl výrobek v opravě, na základě přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).
Zjištěná závada má být oznámena prodávajícímu a nároky vyplývající ze závady zboží uplatněné do konce této záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.
Zákazník je povinen řídit se pokyny a doporučením výrobce na používání daného výrobku.
Pro uplatnění případné záruční opravy je zákazník povinen uchovat si záruční list přímo od výrobce, resp. oficiálního distributora, pokud je přibalen ke zboží. Pokud není přibalen originál záruční list, pak ho nahrazuje faktura, která je zasílána spolu s výrobkem.
Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen v případě zboží vykazujícího vady, které zavinil výrobce, dodávatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání péče o zboží, neodbornou montáž, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, neodbornou instalaci. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží.
Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které byl kupující v době koupě zboží upozorněn a převzetí zboží neodmítl. Pokud jde o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Při zboží prodávaném za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4. Zasílání zboží na reklamaci
Kupující je povinen vždy zasílat zboží na reklamaci v takovém balení, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Reklamované a vracené zboží zašlete jako doporučenou zásilku nebo při vyšší hodnotě zboží doporučujeme jako pojištěný balík.

Neposílejte zpět zboží formou dobírky! Zboží zasláno na dobírku nepřebíráme.

Zboží určeno na reklamaci je třeba zaslat na adresu:
Desna s.r.o. -streetkingshop.sk
Ivana Stodolu 1,
06001 Kežmarok.

Pokud dojde k dalšímu poškození zboží během přepravy, takové poškození reklamovaného zboží nebude podléhat záruční opravě. Za takto vzniklé škody prodávající nenese odpovědnost.
Kupující je povinen přiložit k řešení reklamace kompletně vyplněný reklamační protokol, který byl zaslán se zbožím a kopii příslušné faktury, případně dodací list pokud byl vystaven.

5. Uplatnění a řešení reklamace v záruční době

1. Po přijetí reklamovaného zboží bude kupující neprodleně informován e-mailem o přijetí reklamace emailem, zahájení reklamačního řízení a způsobu vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace bude kupující bezprostředně po ukončení reklamačního konání informován telefonicky, resp. e-mailem.

2. Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
a) doručení reklamovaného zboží
b) doručení vyplněného reklamačního protokolu
c) kopie dokladu o nákupu

3. O způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající ihned, ve zložitých případech, zvláště pokud je třeba odborné posouzení vady, nebo oprava zboží – nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

• odevzdáním opraveného zboží,
• výměnou zboží,
• vrácením kupní ceny zboží,
• vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
• odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

5. O výsledku řešení reklamace bude kupující před uplynutím 30 denní lhůty informován e-mailem nebo telefonicky. Kopii reklamačního protokolu odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím, resp. mu ji pŕedá osobně při převzetí reklamovaného zboží.

6. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejné práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Kupující má právo od smlouvy odstoupit.

7. Odstranění závady
Během záruční doby zajistí prodávající prostřednictvím autorizovaného servisního střediska odstranění závady .Informace o servisních místech pro pozáruční servis Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Prodávající si vyhrazuje právo nahradit neopravitelný výrobek výrobkem identickým, novým, nebo výrobkem, kterého technické a kvalitativní parametry plně nahradí neopravitelný výrobek.
V případě, že se jedná o starší produkt, který není již na trhu dostupný, reklamace bude vybavena adekvátní náhradou, nebo bude vystaven dobropis ve výši původní ceny výrobku.
Pokud kupující v případě zamítnuté reklamace následně požádá o odstranění vady poškozeného výrobku nejedná se už o záruční opravu, ale o „placenou opravu“ mimo záručních podmínek a kupující je povinen uhradit prodávajícímu všechny náklady spojené se servisním zásahem a opravou zboží. O výši nákladů bude kupující předem informován e-mailovou zprávou.

8. Závěrečná ustanovení
1. Tento reklamační řád jako součást obchodních podmínek platí ve znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje všechna ustanovení obchodních podmínek v platném znění v den odeslání objednávky.

3. Provozovatel internetového obchodu www.streetkingshop.sk, si vyhrazuje právo na změnu reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.

Reklamační řád je v platnosti od 1.9.2012.

Denis Kušmirek,
jednatel společnosti Desna,s.r.o.